Skip to main content

T R E E M S T H L M Servicevoorwaarden voor het partnerprogramma

Overeenkomst

Door u aan te melden als partneronderneming in het partnerprogramma van T R E E M S T H L M (“Programma”), stemt u ermee de volgende algemene voorwaarden in acht te nemen (“Servicevoorwaarden”).

T R E E M S T H L M behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma uitbreiden of verbeteren, inclusief het vrijgeven van nieuwe bronnen en hulpmiddelen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Het niet respecteren van één van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account en in het verbeuren van uitstaande betaalde commissieprovisies tijdens de overtreding. U stemt ermee in het partnerprogramma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

 • U dient 18 jaar of ouder zijn om deel te kunnen nemen aan dit programma.
  U moet in de Verenigde Staten wonen om een partneronderneming te zijn.
  U moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  U moet uw volledige wettelijke naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – één enkele login gedeeld door meerdere personen is niet toegestaan.
 • U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw account en wachtwoord. T R E E M S T H L M kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van niet naleven van deze beveiligingsverplichting.
 • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden op uw account.
 • Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account bezitten.
 • U mag het partnerprogramma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag tijdens het gebruik van deze dienst geen wetten overtreden binnen uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
 • U mag het partnerprogramma niet gebruiken om de productaccounts van T R E E M S T H L M te raadplegen.

Links / afbeeldingen op uw site, in uw e-mails of andere communicatie

Zodra u zich hebt aangemeld voor het partnerprogramma, krijgt u een persoonlijke partnercode toegewezen. U mag links, banners of andere afbeeldingen die wij u verstrekken met uw partnercode op uw site, in uw e-mails of in andere berichten plaatsen. We zullen u richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties geven die u kunt gebruiken bij het linken naar T R E E M S T H L M. We kunnen het ontwerp van de illustratie op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, maar we zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en doorverwijzing van vergoedingen mogelijk te maken, zullen we u speciale link-indelingen bieden die kunnen worden gebruikt in alle links tussen uw site en die T R E E M S T H L M. U moet ervoor zorgen dat elke link tussen uw site en die T R E E M S T H L M op de juiste manier gebruik maakt van dergelijke speciale link-indelingen. Links naar T R E E M S T H L M die op uw site zijn geplaatst in overeenstemming met deze overeenkomst en die op de juiste manier gebruikmaken van dergelijke speciale linkformaten, worden ‘speciale links’ genoemd. U verdient alleen verwijzingskosten met betrekking tot het verkopen van een product van T R E E M S T H L M dat rechtstreeks via speciale links plaatsvindt; wij zijn niet aansprakelijk voor een fout van u of iemand die u verwijst om speciale links te gebruiken of ten onrechte uw partnercode te typen, ook in de zin dat een dergelijke fout kan leiden tot een vermindering van de bedragen die anders aan u zouden worden betaald krachtens deze overeenkomst.

Partnerlinks moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten / commissies en betaling

Als u wilt dat een productverkoop in aanmerking komt voor een verwijzingsvergoeding, moet de klant klikken op een speciale link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://treem.com en een bestelling voor een product tijdens die sessie voltooien.

We betalen alleen commissies voor links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. We betalen geen commissies als iemand zegt te hebben gekocht of iemand zegt een verwijzingscode te hebben ingevoerd als deze niet werd gevolgd door ons systeem. We kunnen alleen commissies betalen voor zaken die zijn gegenereerd via speciaal opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen werden bijgehouden.

We behouden ons het recht voor om commissies te annuleren die zijn verdiend door frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, dubieuze verkoop- of marketingmethoden.

Betalingen beginnen pas als u meer dan $ 20 aan partnerinkomsten hebt verdiend. Als uw aangesloten account nooit de drempel van $ 20 overschrijdt, worden uw commissies niet uitgekeerd. We zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van accounts die de drempel van $ 20 hebben overschreden.

Uzelf identificeren als een T R E E M S T H L M-partner

U mag met betrekking tot deze overeenkomst of uw deelname aan het programma geen perscommuniqués publiceren; dergelijke actie kan resulteren in uw beëindiging van het programma. Bovendien mag u de relatie tussen u en ons op geen enkele manier verkeerd afschilderen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van T R E E M S T H L M of een relatie of verwantschap tussen u en ons of enige andere persoon of entiteit, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (met inbegrip van het uiten of impliceren dat we geld geven aan liefdadigheidsdoeleinden of andere doelen ondersteunen, sponsoren, bekrachtigen of bijdragen leveren).

U mag geen producten kopen via uw partnerlinks voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) resulteren in het inhouden van verwijzingsvergoedingen en / of de beëindiging van deze overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang uw huidige partnerinkomsten meer dan $ 20 vertegenwoordigen, wordt u elke maand uitbetaald. Als u sinds de laatste betaling geen $ 20 heeft verdiend, betalen we u de volgende maand na het overschrijden van deze drempel.

Definitie van de klant

Klanten die producten kopen via dit programma worden als onze klanten beschouwd. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidsregels en operationele procedures met betrekking tot klantorders, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We zullen bijvoorbeeld de prijzen bepalen die in rekening worden gebracht voor producten die worden verkocht en deel uitmaken van dit programma in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op producten die u op uw site hebt vermeld, mag u de prijzen van producten niet op uw site weergeven. We zullen uit commercieel oogpunt redelijke inspanningen verrichten om nauwkeurige informatie te verschaffen, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de bediening en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen. U bent bijvoorbeeld alleen verantwoordelijk voor:

– De technische werking van uw site en alle bijbehorende uitrusting.
– Zorgen dat de weergave van speciale links op uw site geen inbreuk maakt op enige overeenkomst tussen u en een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot eventuele beperkingen of vereisten die u worden opgelegd door een derde partij die uw site host).
– De juistheid, waarheid en gepastheid van materialen die op uw site zijn geplaatst (inclusief, onder andere, alle productgerelateerde materialen en alle informatie die u opneemt in of die verband houden met speciale links).
– Ervoor zorgen dat materialen die op uw site worden geplaatst, geen inbreuk maken op rechten van derden (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten).
– Zorgen dat materialen die op uw site worden geplaatst, niet lasterlijk of anderszins illegaal zijn.
– Er zorg voor dragen dat uw site nauwkeurig en doeltreffend, al dan niet via privacybeleid, openbaar maakt hoe u gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en vrijgeeft die over bezoekers zijn verzameld, inclusief, indien van toepassing, dat derden (inclusief adverteerders) gebruik kunnen maken van inhoud en / of presentatie en informatie over bezoekers rechtstreeks inwinnen en cookies kunnen plaatsen of herkennen in de browsers van bezoekers.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het programma gaat u ermee akkoord dat u, terwijl u een programmadeelnemer bent, zich zult houden aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, vergunningen, beslissingen of andere vereisten van elke overheidsinstantie die jurisdictie over u hebben, die wetten, enz. die nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u een programmadeelnemer bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het programma voldoet aan alle betreffende wetten (federaal, staat of anderszins) die van toepassing zijn op marketingmail, inclusief, maar niet beperkt tot, de CAN-SPAM-wet van 2003 en alle andere anti-spamwetten.

Looptijd van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze Overeenkomst begint zodra we uw programma-aanvraag hebben geaccepteerd en eindigt wanneer deze door één van de partijen wordt beëindigd. Zowel u of wij kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van beëindiging. Bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik ervan en alle links naar https://treem.com, al onze handelsmerken, trade dress en logo’s en alle andere materialen door of namens ons aan u geleverd krachtens dit of in verband met het programma van uw site te verwijderen. T R E E M S T H L M behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te beëindigen. Na beëindiging van het programma betaalt T R E E M S T H L M de nog openstaande inkomsten boven de $ 20.

Beëindiging

T R E E M S T H L M heeft, naar eigen goeddunken, het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en alle het huidige of toekomstige gebruik van het programma of enige andere dienst van T R E E M S T H L M om welke reden dan ook te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de service zal resulteren in de desactivering of verwijdering van uw account of uw toegang tot uw account en de verbeurdverklaring en het afstand doen van alle potentiële of te betalen commissies op uw account als deze werden verdiend door frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, dubieuze verkoop- of marketingmethoden. T R E E M S T H L M behoudt zich het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

Relatie van partijen

U evenals wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst creëert een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiging of een arbeidsrelatie tussen de partijen. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of afbeeldingen te maken of te accepteren. U zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in strijd zou zijn met iets in deze sectie.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of vervolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze overeenkomst of het programma, zelfs als ons is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst en het programma niet groter zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen betaald of betaalbaar aan u krachtens deze overeenkomst.

Disclaimers

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of producten die via het programma worden verkocht (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of impliciete garanties die voortvloeien uit een uitvoering, transactie of handelsgebruik). Bovendien geven wij niet aan dat het functioneren van T R E E M S T H L M ononderbroken of vrij van fouten zal zijn en we zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN. U BEGRIJPT DAT WIJ OP ELK MOMENT (DIRECT OF INDIRECT) KLANTENREFERENTIES KUNNEN OPEISEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN VERSCHILLEN VAN DIE VAN DEZE OVEREENKOMST OF GEBRUIK MAKEN VAN WEBSITES DIE SOORTGELIJK ZIJN OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT ONAFHANKELIJK DE EVENTUELE WENSELIJKHEID BEPAALD VAN DEELNEMING AAN HET PROGRAMMA, NIET BERUSTEND OP EEN ANDERE GARANTIE OF VERKLARING DAN IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD.

Arbitrage

Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst (met inbegrip van elke feitelijke of vermeende schending hiervan), alle transacties of activiteiten onder deze overeenkomst of uw relatie met ons of één van onze partnerondernemingen zullen worden onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover u op welke manier dan ook onze intellectuele eigendomsrechten geschonden of gedreigd hebt  te schenden, kunnen we een rechtsvordering of andere passende hulp zoeken in een staats- of federale rechtbank (en stemt u in met niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een andere rechtbank met competente jurisdictie . Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de dan heersende regels van de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als een vonnis in een bevoegde rechtbank worden ingeschreven. Voor zover maximaal toegestaan ​​door toepasselijk recht, zal geen enkele arbitrage onder deze overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij die onder deze overeenkomst valt betrokken is, ongeacht of het gaat om klasse-arbitrageprocedures of anderszins.

Diversen

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels die de keuze van wetten bepalen. U mag deze overeenkomst niet van rechtswege of op andere wijze toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder voorbehoud van die beperking is deze overeenkomst bindend voor, in het voordeel van en afdwingbaar ten aanzien van de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Als wij er niet in slagen uw strikte uitvoering van enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van ons recht om deze bepaling of enige andere bepaling van deze overeenkomst nadien te doen naleven.

Het falen van T R E E M S T H L M om enig recht of bepaling van de servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. De servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en T R E E M S T H L M en bepalen uw gebruik van de service, boven alle eerdere overeenkomsten tussen u en T R E E M S T H L M (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de servicevoorwaarden).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Shopping Cart